Szakterületeink

I. Büntetőjog
 • képviselet védői oldalon
 • képviselet sértetti oldalon
 • képviselet tanúként vagy egyéb érdekeltként

A büntetőjogi eljárásban egy ember áll szemben egy egész államapparátussal, ezért különösen fontos a megfelelő jogi támogatás.
Irodánk elsősorban gazdasági-, vagyon elleni-, hivatali-, közélet tisztasága elleni- és közlekedési bűncselekményekkel gyanúsított és vádolt személyek felelősségre vonása kapcsán lát el védői feladatokat, valamint sértetti jogi képviseletet.
A sértettek és az egyéb érdekeltek számára biztosítjuk, hogy feljelentéseik időben, szakszerűen megfogalmazva és a nyomozás elrendeléséhez szükséges indítványokat tartalmazva kerüljenek a nyomozó hatósághoz.
A terheltek részére széleskörű – alkalmanként szakértői vizsgálatokat is magában foglaló – jogi védelmet dolgozunk ki.
A büntetőeljárás minden általunk képviselt résztvevője esetében fokozott figyelmet fordítunk az eljárási jogaik hatóság általi betartására, hogy a bizonyítási eszközök beszerzése törvényes módon történjen, valamint a tényállás teljes felderítettségére. A pótmagánvádas eljárásban a vádindítvány megszerkesztését és a vád képviseletét is ellátjuk.
Mivel a hatóságok az utóbbi években kiemelt figyelmet fordítanak a gazdasági büntetőjog területére, irodánk is nagy hangsúlyt fektet a gazdálkodással kapcsolatos és vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggő ügyek képviseletére. Tipikusan e körbe tartozik a költségvetési csalás (ezen belül az egyik leggyakoribb az áfa-csalás), hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás, sikkasztás, csődbűncselekmény.

II. Gazdasági jog

A magyar nyomozóhatóságok az utóbbi időben fokozott figyelmet fordítanak mind a köz-, mind a magánszektorban előforduló gazdasági bűncselekményekre.
Ügyvédi irodánk rendelkezésre áll cégjogi vagy más a gazdasági társaságokkal kapcsolatos, pénzügyi jogi (ezen belül különösen adójogi), munkajogi probléma, kérés kezelésében, továbbá a gazdasági jellegű tevékenységek komplex jogi tervezésében, jogi kockázatainak felmérésében, megelőzésében és kiküszöbölésében. Ennek keretében hatóságok és bíróság előtti képviseletet, valamint panasz, beadvány és kereset megszerkesztését, valamint a jogi auditálást vállalunk. Ügyvédi irodánk a gazdasági élet minden területén rendelkezik peres és peren kívüli képviseleti tapasztalatokkal, kiterjedt ügyfélkörünk a gazdasági élet szinte minden szegmensében jelen van. A minőségi munkavégzést garantálja, hogy a gazdasági büntetőjogi szakágért felelős vezető ügyvéd tíz éves tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, múltjából szerzett tapasztalatait és szaktudását ügyfeleink javára töretlen sikerrel kamatoztatja.

III. Cégjog
 • cégbejegyzések, változásbejegyzések, gazdasági társaságokkal kapcsolatos eljárások
 • átalakulások, jogutódlások komplett lebonyolítása

A gazdasági társaságok alapításával, szervezetével és működésével, a társaságok alapítóinak, illetve tagjainak (részvényeseinek) jogaival, kötelezettségeivel, továbbá felelősségével, valamint a gazdasági társaságok formaváltásával, egyesülésével, szétválásával és jogutód nélküli megszűnésével összefüggő feladatokon és az okirat-szerkesztési jellegű ügyvédi tevékenységeken túl jogi tanácsadással is állunk a leendő és már működő gazdasági társaságok rendelkezésére.

IV. Jogi auditálás és átvilágítás

Irodánk áttekinti és jogilag elemzi jelenleg meglevő szerződéseit, valamint a jövőben megkötni kívánt szerződéseit, megállapodásait. Megbízónk üzleti és egyéb szempontjaira figyelemmel feltárjuk a dokumentumokban rejlő jogi kockázatot és javaslatot teszünk a feltárt veszélyek csökkentésére, elkerülésére. Irodánk jogi auditálás szolgáltatását eseti megbízási jelleggel, vagy/és tartós megbízás keretében magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek kínálja.

V. Állandó jogi képviselet és jogi tanácsadás jogi személyeknek
 • szerződések véleményezése és készítése
 • szerződések teljesítésének jogi támogatása
 • jogi tanácsadás
 • jogszabály-változások követése
 • szükség szerint valamennyi szakterületet érintő képviselet és jogi tanácsadás

Ha céges, illetve egyéni jogi ügyeinek hatékony képviselete érdekében állandó jogi képviseletre van szüksége, irodánknál személyre szóló, fix díjas állandó megbízás megkötésére is lehetősége van.

VI. Polgári jog
 • képviselet polgári peres és nem peres eljárásban és végrehajtási eljárásban
 • képviselet és tanácsadás peren kívüli eljárásban
 • okiratszerkesztés, szerződések revíziója, jogi tanácsadás
 • jogértelmezés és jogi tanácsadás
 • üzleti stratégia és strukturális váltások jogi támogatása
 • mediálás, egyezségi tárgyalások
 • jogi tanácsadás közbeszerzési eljárásban és képviselet ellátása

Irodánk segítséget nyújt a személyhez fűződő jogok (így különösen a magántitok, a jó hírnév, az egyenlő bánásmód, az emberi méltóság, az élet, az egészség vagy a lelkiismereti szabadság) védelmére. Eljárunk családjogi, ezen belül különösen a házassági és gyermek-elhelyezési kérdésekben. Képviseletet adunk az ingó és ingatlan dolgok birtoklásával, tulajdonjoggal és más dologi jogokkal (pl. használat, haszonélvezet, zálogjog, szolgalmak) összefüggésben. Segítséget nyújtunk szerződéses kapcsolatok, a szerződésszegés és a szerződésen kívül okozott károk megtérítéséért való felelősség kérdésében, az értékpapírokra, valamint az öröklésre vonatkozó szabályok értelmezésében, azokkal kapcsolatos okiratok (szerződések, nyilatkozatok, szabályzatok) előkészítésében, ellenjegyzésében, valamint az ezzel kapcsolatos jogviták tárgyalásos rendezésében, vagy szükség szerint e jogvitákban bíróság, hatóság előtt is jogi képviseletet látunk el.

VII. Közigazgatási jog

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik a közigazgatási hatósági (így különösen engedélyezési és ellenőrzési) eljárásokban való jogi képviselet, közszolgálati jogviszonnyal összefüggő munkajogi jellegű tanácsadás és jogi képviselet, közjogi jogalanynak minősülő jogalanyok (költségvetési szervek, önkormányzati társulások, társulatok) belső és külső viszonyainak jogi kezelése területén. Képviselünk közigazgatási szerveket, magánszemélyeket, szervezeteket közigazgatási perekben és közigazgatási hatósági eljárásokban (adóhatósági ellenőrzési eljárásban, gyógyszer nagykereskedelmi ellenőrzési eljárásban).Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik a közigazgatási hatósági (így különösen engedélyezési és ellenőrzési) eljárásokban való jogi képviselet, közszolgálati jogviszonnyal összefüggő munkajogi jellegű tanácsadás és jogi képviselet, közjogi jogalanynak minősülő jogalanyok (költségvetési szervek, önkormányzati társulások, társulatok) belső és külső viszonyainak jogi kezelése területén. Képviselünk közigazgatási szerveket, magánszemélyeket, szervezeteket közigazgatási perekben és közigazgatási hatósági eljárásokban (adóhatósági ellenőrzési eljárásban, gyógyszer nagykereskedelmi ellenőrzési eljárásban).

VIII. Követelés-, és kintlévőség-kezelés
 • csődjog
 • jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnések komplett lebonyolítása, jogi képviselet felszámolási eljárásban
 • válságmanagement jogi támogatása, reorganizáció

A követeléskezelés egy különleges és igen kényes szakterület, de számos – főként kisebb és közepes – cég csak a legvégső esetben fordul specialistákhoz kintlévőségeinek átvilágítása és behajtása érdekében. Ma már a preventív jellegű intézkedések megtételére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az eredményes követeléskezeléshez átfogó jogi megoldásokat kínálunk ügyfeleink részére, mely jóval túlmutat a bírósági vagy más hatósági eljárások megindításának és vitelének módjain.

XI. Jogi kodifikációs tevékenység

Munkatársainknak sokéves tapasztalata van a jogszabály-előkészítés és szabályzatszerkesztés területén. Vállaljuk az alaptörvénnyel és a közösségi joggal összhangban álló, a hatályos jogrendbe illeszkedő, hatásvizsgálattal alátámasztott jogszabálytervezetek, szabályozási megoldások, módosító javaslatok előkészítését, továbbá az ön, illetve cége céljainak megfelelő szabályzatok (ideértve szerződésrendszerek és általános szerződési feltételek) szövegezését. Irodánk napi szinten jelzi az önt, illetve a tevékenységét érintő jogszabályi környezet jelentős változásait, és az ezzel kapcsolatos kockázatokat illetve teendőket.